Innkalling til årsmøte i NRC Tigers

I henhold til vedtektene § 13, kaller vi inn til ordinært årsmøte i Nedre Romerike Cheerleaders onsdag 27. mars kl. 19.00 i Tigershallen.

Dokumentene til møtet finner du her:

https://www.nrctigers.no/dokumenter-til-arsmote

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker.     

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret ved styreleder Morten Høgberg på e-post morten@nrctigers.no senest 13. mars. 


Vi minner samtidig om at det kun er medlemmer i klubben som har stemmerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av NRC Tigers i minst én måned før møtet og ha oppfylt medlemsforpliktelsene sine til klubben. De som allerede er innmeldt i klubben vil motta faktura for medlemskontingenten 2019.

For å bli støttemedlem, og med det også få stemmerett på årsmøtet, kan man melde seg inn i klubben. Send e-post til medlemsansvarlig Nina Stensbak: nina.stensbak@nobia.no  med følgende opplysninger: navn, adresse, fødselsdato, tlf og e-postadresse. Det vil bli sendt ut faktura på medlemskontingent kr 100,- til oppgitte e-postadresse.

Fullstendig saksliste og andre dokumenter vil tilgjengeliggjøres senest en uke før årsmøtet. 

Vel møtt!

Hilsen styret i NRC Tigers